Wybierz swój język

Wypełnij krótki formularz i zacznij trenować >> kom. 511-311-707
REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ DEFENSE LINE

17265223_10209467329252626_2469074028620349897_n

REGULAMIN KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ DEFENSE LINE

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Organizatorem kursów oraz szkoleń jest firma – DEFENSE LINE ŁUKASZ OSIECKI z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-315, ul. Lazurowa 4/161, NIP 5222966757, REGON 142909619. Prowadząca działalność gospodarczą o numerze PKD 93.13. Z zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwana dalej „Klub Defense Line”.

§ 2. Firma Defense Line prowadzi działalność na terenie całego kraju.

§ 3. Prowadzone kursy i szkolenia są formą rekreacji ruchowej o charakterze amatorskim. Celem Defense Line jest propagowanie w szczególności wśród Kursantów (zwanych także „uczestnikami zajęć” lub „uczestnikami kursu”) zdrowego trybu życia oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez rekreację ruchową i tematyczne szkolenia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁ II

ZAKRES I ORGANIZACJA SZKOLEŃ

§ 1. Szkolenia, treningi oraz innego rodzaju zajęcia organizowane przez  Defense Line są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia pozwalające na prowadzenie szkoleń z zakresu: walki wręcz, samoobrony, sportów walki oraz fitness.

§ 2.  Defense Line organizuje i prowadzi zajęcia w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem. W przypadku nieobecności instruktora,  Defense Line zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Defense Line zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i umożliwia uczestniczenie w zajęciach w innym dogodnym dla Kursantów terminie lub zwrot opłaty za odwołane zajęcia.

§ 3. Kursy odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w salach treningowych, klubach, a także w plenerze lub innych miejscach uzasadnionych specyfiką zajęć.

§ 4.   Defense Line w przypadku znacznego zmniejszenia się grupy treningowej zastrzega sobie możliwość przerwania kursu, przy czym zobowiązuje się do przedstawienia Kursantom alternatywnej oferty treningowej w podobnej lokalizacji, z podobnymi terminami treningowymi lub w przypadku braku tego typu alternatywnej oferty do zwrotu dokonanej i niewykorzystanej opłaty za pozostały okres rozliczeniowy. W razie nieprzyjęcia alternatywnej oferty Klubu Defense Line w zakresie terminu i miejsca zajęć, Kursantowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

§ 5. W przypadku odwołania zajęć z winy  Defense Line Kursantom przysługuje zwrot opłaty za zajęcia, które się nie odbyły.

§ 6.  Defense Line nie bierze odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy Kursantów oraz osób towarzyszących. Rzeczy znalezione po treningu należące do uczestników kursu są możliwe do odebrania w siedzibie Klubu Defense Line przez okres 30 dni od dnia ich znalezienia.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach Kursant ma prawo do złożenia pisemnego wniosku (dopuszcza się skorzystanie z poczty elektronicznej) do  Defense Line z prośbą o przeniesienie do innej grupy. Zmiana grupy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§ 8. Kursant może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez  Defense Line w innym terminie niż to wynika z harmonogramu zajęć, w razie gdy zajęcia przewidziane harmonogramem miałyby się odbyć w dniu ustawowo wolnym od pracy. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie wymaga uzgodnienia z instruktorem prowadzącym zajęcia.

DZIAŁ III

WARUNKI UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

§ 1. Warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez  Defense Line jest akceptacja regulaminu przez Kursanta, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Defense Line zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach osób niespełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.

§ 2. Przed rozpoczęciem zajęć, Kursanci są zobowiązani do okazania karty  Defense Line zawierającej imię i nazwisko Kursanta, podpis instruktora wydającego kartę, okres ważności, terminy zajęć, instruktor na podstawie zebranych kart ustala obecność na zajęciach i potwierdza obecność Kursanta na karcie. Kursant posiadający kartę uprawniającą do zniżek w opłacie, jest obowiązany do jej okazywania na każde wezwanie instruktora.

§ 3. Kursant rozpoczynający zajęcia w Defense Line jest przypisywany do grupy początkującej. W razie stwierdzenia przez instruktora, że jego umiejętności pozwalają na uczestniczenie w zajęciach grupy o wyższym stopniu zaawansowania, Kursant może wnioskować do Defense Line o przeniesienie do grupy o wyższym stopniu zaawansowania.

§ 4. Kursant przed rozpoczęciem uczestniczenia w zajęciach zobowiązany jest do zbadania stanu zdrowia, a w szczególności ustalenia, czy nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w wybranym kursie.

§ 5. Defense Line nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Kursant powinien ustalić przed rozpoczęciem zajęć.

§ 6. Każdy Kursant musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia oferowanego przez Defense Line lub we własnym zakresie, o ile to ubezpieczenie nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wypadków powstałych podczas uprawiania sportów walki.

§ 7. Uczestnicy zajęć  Defense Line są zobowiązani podpisać (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach oraz pisemnie zobowiązać się do przeprowadzania okresowych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uczestniczenia w wybranych zajęciach.

§ 8. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne itp.),  Defense Line ma prawo odmówić uczestnikowi praw udziału w zajęciach.

§ 9. Uczestnicy kursu są zobowiązani do poszanowania mienia należącego do  Defense Line. Kursanci są zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego korzystania ze sprzętów w trakcie zajęć lub nienależytego zachowania podczas przebywania w miejscu prowadzenia zajęć w czasie gdy nie odbywają się zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§ 10. Na sali podczas treningu mogą przebywać wyłącznie uczestniczący w zajęciach członkowie Klubu Defense Line posiadający ważną kartę  Defense Line. Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą instruktora w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku osób niepełnoletnich instruktor ma prawo wyznaczyć osobie odpowiadającej za uczestnika miejsce pobytu podczas zajęć.

§ 11. Wszystkie osoby przebywające w sali podczas zajęć są zobowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora.

§ 12. Uczestnicy kursu  Defense Line winni posiadać:

1) odpowiedni strój sportowy w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki, lekkich butów na zmianę z miękką podeszwą, niebrudzącą i niebarwiącą nawierzchni.

2) na zajęciach związanych ze sportem walki, sztuką walki, samoobroną lub innych zajęciach, na których uczestnik jest narażony na kontuzje, poza strojem sportowym, o którym mowa w pkt 1, uczestnik zajęć Klubu Defense Line jest zobowiązany do posiadania w trakcie treningu następujących akcesoriów: ochraniacza strefy kroku, ochraniacza na górną szczękę, ochraniaczy piszczeli, rękawic bokserskich.

3) na zajęciach o podwyższonym poziomie ryzyka (organizatorzy lub instruktorzy zobowiązują się do poinformowania Uczestników o charakterze zajęć z podwyższonym poziomem ryzyka): ochraniacza głowy (kask treningowy), ochraniaczy kolan, ochraniaczy łokci, ochraniaczy przedramion, rękawic grapplingowych (typu MMA).

§ 12. Noszenie w czasie treningu przez uczestników kursu wszelkich ozdób oraz biżuterii, w tym pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, okularów oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.

§ 13. Na zajęciach jest zabronione posiadanie lub używanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób, takich jak nóż, pałka, broń palna, gaz. W przypadku posiadania tego typu przedmiotów należy zgłosić się u prowadzącego instruktora w celu odpowiedniego zabezpieczenia takich przedmiotów.

§ 14. Zabrania się w trakcie zajęć spożywania posiłków, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez instruktora, że uczestnik zajęć w ich trakcie nie spełnia poleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, instruktor może wyprosić taką osobę z zajęć.

§ 15. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Kursantowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 16. Kursanci są zobowiązani do punktualnego stawienia się na zajęcia. W razie spóźnienia się Kursanta na zajęcia, instruktor może zabronić udziału w zajęciach; w takim przypadku Kursantowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Kursanta może się odbyć za zgodą instruktora.

§ 17. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, uczestnik powinien poinformować instruktora prowadzącego przed zajęciami.

§ 18. Uczestnik kursu ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie oraz dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.

§ 19. Defense Line zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Kursanta do udziału w zajęciach, jeżeli poweźmie informacje, że Kursant poza treningami zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka.

DZIAŁ IV

OPŁATY

§ 1. Osoby wstępujące do  Defense Line zobowiązane są do wykupienia karnetu.

§ 2. Karnet upoważnia do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych, które oferuje  Defense Line. Karnet jest imienny; Karnetem może się posługiwać wyłącznie Kursant. Karnet jest ważny w okresie rozliczeniowym, za który uczestnik zajęć dokonał wpłaty bez względu na liczbę wykorzystanych zajęć. Karnet jest wewnętrznym identyfikatorem, używanym wyłącznie w  Defense Line.

§ 3. Każdy uczestnik kursu prowadzonego przez  Defense Line jest zobowiązany do zapewnienia sobie ubezpieczenia NNW na cały okresu trwania kursu. Ubezpieczanie powinno być dostarczone do wglądu dla instruktora prowadzącego szkolenia w ramach  Defense Line.

§ 4. Uczestnicy kursu dokonują płatności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub przedstawiają potwierdzenie dokonania przelewu bankowego w wysokości kwoty określonej za dany okres rozliczeniowy.

§ 5. Opłaty wnosi się za pojedynczy trening, połowę miesiąca, miesiąc, kwartał lub rok.

§ 6. Wysokość opłat określono w cenniku.

§ 7. Defense Line po upływie okresu rozliczeniowego zastrzega sobie prawo zmiany opłat za zajęcia.

§ 8. Opłaty według cennika wnosi się na rachunek bankowy: Numer konta bankowego: 25 1030 0019 0109 8530 0035 9543 Nazwa odbiorcy: DEFENSE LINE ŁUKASZ OSIECKI Tytułem: [Okres rozliczeniowy], [imię i nazwisko uczestnika]. § 9. Postanowienia § 1-8 nie stosuje się w przypadku zajęć indywidualnych.

DZIAŁ V

REZYGNACJA Z KURSU

§ 1. Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, zobowiązane są do poinformowania o tym  Defense Line lub instruktora prowadzącego zajęcia na piśmie (dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej), nie później niż do piątego dnia miesiąca. W przypadku braku ww. zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty za treningi mimo nieobecności na zajęciach.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Za zgodą uczestników  Defense Line może utrwalać prowadzone zajęcia, obozy lub pokazy.

§ 2. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z kursu, skreśleniem z listy uczestników zajęć bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat i składek członkowskich przez Kursanta.

§ 3. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez  Defense Line lub w drodze dwustronnych ustaleń z Kursantem.

§ 4. Postanowienia niniejszego regulaminu obejmują wszystkich Kursantów, chyba że poszczególne zobowiązania  Defense Line zostały inaczej określone w umowie.

§ 5. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa stosownie do stanu faktycznego sprawy.

§ 6. Defense Line zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

§ 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.